Politika zdraví a bezbečnosti

bozp

  • Dodržováním bezpečnostních předpisů, technologických postupů při výrobě, návodům k obsluze se snažíme zamezovat možnosti vzniku pracovních úrazů.
  • Pravidelným kontrolováním a používáním předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek zajišťujeme dodržování zásad bezpečnosti práce.
  • Preventivně vyhledáváme případná možná rizika (dle §132a ZP), zjišťujeme jejich zdroje a příčiny, přijímáme opatření k jejich odstraňování a s výsledky seznamujeme zaměstnance v periodických školeních BOZP a PO.
  • Provádíme opakovaná hygienická měření škodlivin na pracovišti.
  • Máme smluvně zajištěnou závodní lékařskou péči pro zaměstnance včetně vstupní, preventivní a periodické lékařské prohlídky pro pracovníky na všech pozicích.
  • Odborným školením se snažíme o ochranu zdraví, zavedli jsme osvědčené zkušenosti z teorie a praxe, uplatňujeme optimalizaci, racionalizaci a efektivnost profesionální činnosti zaměstnanců v pracovních podmínkách s ohledem na snižování námahy, únavy, nemocnosti a úrazovosti.
  • Pečlivě se snažíme o zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců na našich pracovištích, dbáme o zavedený systém bezpečnostních předpisů, bezpečnostních tabulek a značení.